ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2559

ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2559

แบบกรอกคะแนน Pre O-NET ม.3

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ม.3
ให้ดำเนินการกรอกคะแนนในแบบกรอกคะแนน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาภาษาไทย
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาสังคมศึกษา
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

 

ลิงค์ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ม.3
ส่งใน Google Drive โดยใช้ E-Mail ของ Gmail ในการส่ง

จำนวนข้อสอบ O-NET ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2559

จำนวนข้อสอบ O-NET จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ม.3
จำนวนข้อสอบ O-NET จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ม.6

ตารางสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2559

3 ต.ค 2559   ประกาศผล  0 ร. มส.

3-5 ต.ค 2559 นักเรียนที่ติด 0 ร มส.  ภาคเรียนที่ 1/2559 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

5 ต.ค 2559 สรุปส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

6-7 ต.ค 2559 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ภาคเรียนที่ 1/2559 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

7 ต.ค 2559 สรุปส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แม่จันวิทยาคม

ปีการศึกษา 2559