คะแนนสอบ O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563

คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563

คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบ O-NET M3 ปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบ O-NET M6 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนข้อสอบปลายปี ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนข้อสอบปลายปี ม.1 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนข้อสอบปลายปี ม.2 ปีการศึกษา 2562

ส่งไฟล์คืน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563

ที่ watphon.mwk@gmail.com