รายงานผล 0 ,ร ,มส (รายครู)

รายงานผล 0 ,ร ,มส (รายครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)/

(รายนักเรียนตามระดับชั้น)

 

ข้อมูล 1 ก.ย. 62

โฆษณา

ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนตัวชี้วัดและรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบ O NET กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561

ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนตัวชี้วัดและรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบ O NET กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบจำแนกตามรูปแบบข้อสอบแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบจำแนกตามรูปแบบข้อสอบแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) ปีการศึกษา 2562

ม.3

ม.6