คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบ O-NET M3 ปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบ O-NET M6 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนข้อสอบปลายปี ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนข้อสอบปลายปี ม.1 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนข้อสอบปลายปี ม.2 ปีการศึกษา 2562

ส่งไฟล์คืน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563

ที่ watphon.mwk@gmail.com

แบบรายงานการติด 0 ร และ มผ.

แบบรายงานการติด 0 ร และ มผ.