แบบรายงานการติด 0 ร และ มผ.

แบบรายงานการติด 0 ร และ มผ.

 

ไฟล์กรอกคะแนน ข้อสอบปลายปี นร. ม.1 ,ม.2 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์กรอกคะแนน ข้อสอบปลายปี นร. ม.1 ,ม.2 ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการกรอกคะแนน

  1. กรอกให้คะแนนในส่วนอัตนัย
  2. กรอกคะแนนในส่วนปรนัย (รอ สพม.36 ส่งคะแนนกลับ ประมาณ 15 วัน หลังจากวันสอบ)

ตัวอย่าง แบบบันทึกการเก็บคะแนนข้อมูลรายวิชา

ตัวอย่าง แบบบันทึกการเก็บคะแนนข้อมูลรายวิชา