ตัวอย่าง แบบบันทึกการเก็บคะแนนข้อมูลรายวิชา

ตัวอย่าง แบบบันทึกการเก็บคะแนนข้อมูลรายวิชา

รายงานผล 0 ,ร ,มส (รายครู)

รายงานผล 0 ,ร ,มส (รายครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)/

(รายนักเรียนตามระดับชั้น)

 

ข้อมูล 1 ก.ย. 62

ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนตัวชี้วัดและรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบ O NET กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561

ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนตัวชี้วัดและรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบ O NET กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม