ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนตัวชี้วัดและรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบ O NET กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561

ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนตัวชี้วัดและรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบ O NET กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โฆษณา

ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบจำแนกตามรูปแบบข้อสอบแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบจำแนกตามรูปแบบข้อสอบแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) ปีการศึกษา 2562

ม.3

ม.6

 

แบบบันทึกการเก็บข้อมูลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แบบบันทึกการเก็บข้อมูลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์ม

ส่งไฟล์ รายวิชา