ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Advertisements

คู่มือการกรอก Bookmark

คู่มือการกรอก Bookmark 

รายชื่อนักเรียนสำหรับกรอกคะแนนระหว่างภาค

รายชื่อนร.สำหรับกรอกคะแนนระหว่างภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด Excel

รายชื่อม.1 PDF  
รายชื่อม.2 PDF
รายชื่อม.3 PDF
รายชื่อม.4 PDF
รายชื่อม.5 PDF
รายชื่อม.6 PDF

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นป.6 , ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560
http://www.niets.or.th/th/content/view/4369

คะแนนข้อสอบกลางม.1 ม.2

คะแนนข้อสอบกลาง ม.1 ม.2
https://goo.gl/KVjLx1