ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นป.6 , ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560
http://www.niets.or.th/th/content/view/4369

คะแนนข้อสอบกลางม.1 ม.2

คะแนนข้อสอบกลาง ม.1 ม.2
https://goo.gl/KVjLx1

ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2559

ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2559

แบบกรอกคะแนน Pre O-NET ม.3

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ม.3
ให้ดำเนินการกรอกคะแนนในแบบกรอกคะแนน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาภาษาไทย
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาสังคมศึกษา
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

 

ลิงค์ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ม.3
ส่งใน Google Drive โดยใช้ E-Mail ของ Gmail ในการส่ง

จำนวนข้อสอบ O-NET ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2559

จำนวนข้อสอบ O-NET จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ม.3
จำนวนข้อสอบ O-NET จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ม.6